TOPlist Doporučené
rozlišení min. 1024x768
Měnový kurz

Pohyb výrobků, služeb a výrobních faktorů mezi domácí ekonomikou a okolním světem potřebuje rozvinutý mezinárodní platební systém. Mezinárodní platby jsou uskutečňovány pomocí konvertibilních národních měn.
Na mezinárodním měnovem trhu se střetávají poptávka a nabídka po měnových prostředcích. Na takovém trhu se obchoduje s valutami (cizí hotovostní měna) a devizami (pohledávky znějící na cizí měnu a v ní také splatné). Tyto platební prostředky se také označují jako devizi, a proto se někdy hovoří o devizovém trhu, který je tvořen bankami.


Měnový kurz
Střety poptávky s nabídkou na devizovém trhu určují měnový kurz. Měnový kurz je cena cizí měny vyjádřené v jednotkách měny domácí. U měnových kurzů se rozeznáva přímé kótování, které vyjadřuje určitý počet jednotek domácí měny za jednu jednotku měny zahraniční a nepřímé kotóvání, které vyjadřuje určité množství jednotek zahraniční měny za jednu jednotku měny domácí.

Křivka D na obrázku znázorňuje poptávku po českých korunách a křivka S představuje nabídku českých korun. Střet poptávky s nabídkou určuje měnový kurz, tj. v bodě E. Posunutí křivky D do D' představuje oslabení poptávky po českých korunách, jedná se to tzv.depreciaci (znehodnocení) dané měny. V opačném případě by se jednalo o tzv. apreciaci (zhodnocení) dané měny.


Pojmy depreciace a apreciace nezaměňovat s devalvací a revalvací. Devalvace je pokles úředně stanoveného poměru dvou měn (změna měnové parity). Revalvace je zvýšení úředně stanoveného poměru dvou měn. Dříve se jednalo o změnu zlatého obsahu, dnes se jedná o úřední změnu fixního poměru dvou měn.


Faktory působící na měnový kurz
  • vývoj zahraničního obchodu - jestliže vzroste český export například do Velké Británie poroste poptávka po českých korunách, neboť importéři budou nakupovat české koruny k realizaci obchodu (platit se samozřejmě může i v jiných měnách), česká koruna bude apreciovat. Zvýšený import z Velké Británie bude mít depreciační účinek na českou korunu,
  • reálné úrokové míry - investoři ukládají peníze v zemích s vysokými úroky, například české cenné papíry budou úročeny 12 % a ve Velké Británii 7 %, investoři ve Velké Británii budou nabízet své libry k získání českých korun na nákup českých cenných papírů, stejně tak i čeští investoři budou ukládat peníze do českých cenných papírů, a tak poklesne poptávka po britských librách, tím pádem česká koruna apreciuje a britská libra depreciuje,
  • stav platební bilance - aktivní platební bilance apreciuje domácí měnu, pasivní zůstatek platební bilance depreciuje domácí měnu,
  • monetární politika centrální banky - jestliže se centrální banka rozhodne utáhnout šroub monetární politiky z důvodu inflačních tlaků - centrální banka sníží bankovní rezervy, čímž dochází ke snížení nabídky peněz a růstu měnového kurzu ...

Systémy měnových kurzů
  • fixní měnový kurz - je znám z období Zlatého standardu, kdy měnové parity byly určeny na základně zlatého obsahu národních měn, zlato se volně pohybovalo v platbách mezi zeměmi,
  • volně pohyblivý měnový kurz - vlný pohyb kurzů na základě vývoje poptávky po devizách a jejich nabídky, měnový kurz je určen pouze trhem bez státních zásahů, tzv. volný floating,
  • řízený pohyblivý měnový kurz - v současné době se jedná o nejpoužívanější měnový systém, centrální banka intervenuje na devizových trzích nákupem či prodejem své národní měny, aby zabránila měnovým výkyvům, tzv. řízený floating.NahoruSeznam použité literatury

SAMUELSON, P. A. a NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 13. vyd., Praha: Nakladatelství Svoboda, 1995, 1011 s. ISBN 80-205-0494-X.

RUSMICHOVA, L. a SOUKUP, J. a kol. Makroekonomie. 5. vyd., Praha: Melandrium, 2002, 167 s. ISBN 80-86175-24-3.

© 2006 created by Radek Pavelka