TOPlist Doporučené
rozlišení min. 1024x768
Úvod k výrobním faktorům

Trh výrobních faktorů se diametrálně liší od trhu statků a služeb. Na tomto trhu jsou spotřebitelé nabízející a firmy jsou poptávajícími subjekty.

Poptávka po výrobních faktorech není poptávka konečná, ale odvozená od poptávky po statcích a služeb, na jejichž výrobu jsou dané výrobní faktory použity.

Nabídka výrobních faktorů je tedy tvořena spotřebiteli, snaží se maximalizovat užitek.

Cena výrobních faktorů je cena spojená s nájmem výrobních faktorů:

  • v případě výrobního faktoru práce je cenou mzdová sazby,
  • v případě výrobního faktoru kapitálu je cenou úroková sazba,
  • v případě výrobního faktoru půdy je cenou pozemková renta.
Výdělek z výrobního faktoru se skládá ze dvou částí:
  • transferový výdělek(TV) je část výdělku, při které spotřebitel dosahuje své nejlepší alternativy výdělku za propůjčení svých výrobních faktorů,
  • ekonomická renta(ER) představuje část, která převyšuje transferový výdělek.
Čím elastičtější je nabídka výrobních faktorů, tím menší je ekonomická renta.

Výdělek z pronájmu výrobních faktorů

a obrázku uprostřed změna poptávky ovlivňuje pouze množství a změna nabídky ovlivňuje cenu výrobního faktoru.
Na levém obrázku je nabídka výrobního faktoru zcela fixní. Cena vstupu je dána pouze poptávkou. Tento vstup nemá žádné jiné alternativní využití, a proto transferový výdělek nulový. Ekonomická renta se v tomto případě označuje jako čistá ekonomická renta.


Pozemková renta
Půda je výrobní faktor, jejíž nabídka je zcela fixní neboli neelastická, a proto majitelé za její užívaní dostávají čistou ekonomickou rentu. Její množství je dáno přírodou a s růstem ceny či poklesem úrodnosti nemůžeme její množství měnit.

Pozemková renta

Změna výše výdělku je tedy dána pouze změnou poptávky. Roste-li sazba pozemkové renty, roste i výdělek z pronájmu tohoto vstupu.


Poptávka po výrobních faktorech
Cílem každé firmy je maximalizace zisku, tzn. co největší rozdíl mezi TR a TC. Firma proto musí zvažovat jako výrobní faktory a jakém objemu pořídí.


Příjem z mezního produktu (Marginal Revenue Product,MRP)
Každá dodatečná jednotka vstupu zvyšuje do určitého bodu celkový fyzický produkt, tzn. přidá dodatečnou část produktu. Zároveň firmu zajímá, kolik každá dodatečná jednotka vstupu přinese firmě dodatečné množství peněz, což představuje příjem z mezního produktu.

V dokonalé konkurenci se MRP mění pouze v závislosti mezního fyzického produtku. Cena je nezávislou konstantou, firma nemůže ovlivnit cenu svých výrobků.

MRP = MP . P

V nedokonalé konkurenci je situace poněkud složitější, neboť MRP je ovlivňován jak mezním fyzickým produktem tak i cenou, což je dáno klesající poptávkovou křivkou.

MRP = MP . MR


Mezní náklady na faktor (Marginal Factor Costs, MFC)
Jedná se o změnu celkových nákladů při zapojení dodatečné jednotky vstupu do výroby

MFC = DTC/D vstupů

V dokonalé konkurenci platí, že mezní náklady na faktor jsou identické s cenou.

Křivka mezních nákladů na faktor v dokonalé konkurenci

Různé objemy inputů jsou nabízeny při různé trhem určené ceně, křivka je dokonale elastická a představuje nabídku výrobních faktorů firmě.

Firma maximalizující zisk bude zapojovat dodatečné jednotky inputů tak dlouho, dokud se příjem z mezního produktu nebude rovnat mezním nákladům na faktor

MRP = MFC neboli MRP = MFC = PVF

Jestliže MRP > MFC, firma se nachází pod rovnovážnou úrovní a může stále zapojovat do výroby další jednotky inputů, dokud nebude dosaženo rovnovážného stavu.
Jestliže MRP < MFC, firma dosahuje ztráty, snižuje objem produkce a snižuje nájem daného výrobního faktoru.


Odvození poptávkové křivky po výrobních faktorech
Jestliže se změní cena výrobního faktoru, změní se i jeho poptávané množství. V dokonalé konkurenci platí, že MFC = PVF, jestliže dojde ke změně ceny výrobního faktoru, změní se i průsečík s křivkou MRP.

Křivka poptávky po výrobních faktorech

V nedokonalé konkurenci je poptávka firmy po výrobních faktorech také určována mezním příjem z produktu, avšak situace je poněkud složitější, protože s růstem objemu produkce cena klesá. Cena již není nezávislou konstantou.

Změnu poptávky po výrobních faktorech způsobuje:
  • změna poptávky po produkci firmy,
  • množství jiných vstupů,
  • změny v technologii.

NahoruSeznam použité literatury

MACÁKOVÁ, L. a kol. Mikroekonomie. 8. vyd., Praha: Melandrium, 2003, 275 s. ISBN 80-86175-38-3.

SAMUELSON, P. A. a NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 13. vyd., Praha: Nakladatelství Svoboda, 1995, 1011 s. ISBN 80-205-0494-X.

© 2006 created by Radek Pavelka