TOPlist Doporučené
rozlišení min. 1024x768
Trh kapitálu

Kapitál je sekundárním výrobním faktorem, a to proto, že je narozdíl od půdy a práce je produktem výroby.

Kapitál je možné rozdělit do tří skupin:

  • reálné neboli hmotné investice
  • finanční aktiva neboli investice do finančních aktiv
  • lidský kapitál
Reálné (hmotné) investice jsou investice používané na výrobu hmotných kapitálových statků, které dělíme do tří skupin: stavby (investice do továrních budov, bytové výstavby), zařízení (výrobní stroje, automobily) a zásoby. Jedná se o statky dlouhodobého užití, které slouží několik let či desetiletí. Kapitálové statky se v procesu výroby nespotřebovávají, ale opotřebovávají:
  • fyzické opotřebení - v průběhu procesu výroby se používáním kapitálové statky opotřebovávají,
  • morální opotřebení - kapitálové statky jsou zastaralé v důsledku vědeckého a technického pokroku.
Opotřebení neboli amortizace kapitálových statků je vyjadřováno pomocí odpisů, čímž si firma snižuje daňový základ a představují zdroj na nákup kapitálových statků, které mají nahradit statky opotřebené neboli tzv. restituční investice. Hrubé investice se skládají ze dvou složek – čisté investice a investice restituční.

Investování do kapitálových statků představuje vzdání se současné spotřeby ve prospěch zvýšené spotřeby budoucí. Znamená to tedy, že se uvolní práce z výroby spotřebních statků na výrobu statků kapitálových, které zvýší budoucí spotřebu, což se v ekonomii nazývá nepřímá metoda výroby.
Na obrázku jsou uvedeny Obec A a Obec B, které mají k dispozici stejný počet obyvatel a mají stejný předmět činnosti ve stejném rozsahu. Horizontální osa x je označena časem (t) a na vertikální ose y je spotřeba na obyvatele. Interval (t,t+x) představuje snížení spotřeby a výrobu kapitálových statků. Obec A se rozhodla vyrábět spotřební statky bez využití kapitálových statků či bez zvyšování jejich kapitálové zásoby, a je schopna zajistit mírně se zvyšující spotřebu na hlavu. Obec B se rozhodla vyrábět spotřební statky s využitím kapitálových statků, tedy se rozhodla vzdát současné spotřeby tím, že uvolnila několik vstupů práce na jejich výrobu.
Z obrázku je patrné, že Obec B vytěží ze vzdání se části současné spotřeby mnohem vyšší spotřebu budoucí s porovnáním s Obcí A. Rozdíl mezi obcemi je označován jako kapitálový výnos.

Snížení spotřeby současné ve prospěch zvýšení spotřeby budoucíNahoruSeznam použité literatury

MACÁKOVÁ, L. a kol. Mikroekonomie. 8. vyd., Praha: Melandrium, 2003, 275 s. ISBN 80-86175-38-3.

SAMUELSON, P. A. a NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 13. vyd., Praha: Nakladatelství Svoboda, 1995, 1011 s. ISBN 80-205-0494-X.

© 2006 created by Radek Pavelka