TOPlist Doporučené
rozlišení min. 1024x768
Platební bilance

Zaznamenává peněžní toky, které vstupují nebo vystupují ze země. Nástroj k měření statků, služeb a kapitálu mezi danou zemí a zahraničním. V platební bilanci jsou evidovány kladné i záporné transakce. Kladným položkám se říká kreditní položky, a záporným položkám se říká debetní položky.
Pravidlo:

  • položkám, které se podobají vývozním položkám a přináší nám více zahraniční měny ,se říká položky vývozního typu „kreditní“
  • položkám, které se podobají dovozním položkám a čerpá z našich zásob zahraniční měny, se říká položky dovozního typu „debetní“

Konstrukce platební bilanceI. Běžný účet
Souhrn tohoto účtu se nazývá bilance běžného účtu. Jestliže vývoz je vyšší než dovoz jedná se o obchodní přebytek. Jestliže je vývoz nižší než dovoz jedná se obchodní deficit. Z tohoto účtu je možné zjistit, zdali má daná země kladné či záporné čisté vývozy. Na podúčtu bilance výnosů se zachycují platby související se zapůjčováním výrobních faktorů do zahraničí. Na podúčtu bilance běžných transferů jsou zachyceny dary, pomoci, úlevy, reparace,mzdy atd., avšak nespadají sem kapitálové transfery


II. Kapitálový účet
Tento účet zachycuje kapitálové transfery jako jsou patenty, licence, odpuštění pohledávky, investiční granty atd. Po většinu zemí zcela bezvýznamné.


III. Finanční účet
Tento účet poskytuje informace o finančních tocích v členění na přímé zahraniční investice (jedná se o vklady zahraničních investorů do českých podniků a společností, které představují minimálně 10 % základního kapitálu nebo nejméně 10 % hlasovacích práv, s cílem ovládnout nebo se podílet na řízení podniku), portfóliové investice (jedná se o investice do cenných papírů bez cíle ovládat či řídit podnik nebo společnost, ale získat výnos), ostatní investice (členěné z časového hlediska na dlouhodobé a krátkodobé, spadají sem bankovní úvěry, půjčky, depozita, členské podíly v mezinárodních neměnových organizacích aj.


IV. Chyby a opomenutí
Jsou dopočtovou položkou mezi výsledným saldem běžného, kapitálového a finančního účtu na jedné straně a změnou devizových rezerv na straně druhé, představují saldo neidentifikovaných toků v běžném, kapitálovém a finančním účtu.


V. Devizové rezervy centrální banky
Devizové rezervy představují krátkodobá (likvidní) zahraniční aktiva centrální banky ve směnitelných měnách (vklady v zahraničních bankách, poskytnuté úvěry, zásoba cenných papírů, valut a zlata, zvláštní práva čerpání, rezervní pozice u MMF) použitelná k financování a regulování nerovnováhy platební bilance.


Vývoj běžného účtu vypovídá o stupni otevřenosti či uzavřenosti ekonomiky, o kladných či záporných čistých vývozech, určuje velikost celkového produktu ekonomiky, změna důchodů mezi domácí ekonomikou a zahraniční (výnosy, transfery a zahraniční aktiva).


Zahraniční zadluženost
Zahr. zadluženost znamená, že běžný účet je dlouhodobě záporný a musí být kompenzován kladným finančním účtem (=vypůjčování kapitálu v zahraničí).

Zahraniční dluh může být vymezen v širokém a úzkém smyslu:
  • široké vymezení - započítají se veškeré závazky vůči zahraničním ekonomikách a získáme hrubé zahraniční zadlužení, jestliže od hrubého zadlužení odečteme naše pohledávky vůči zahraničí získáme čisté zahraniční zadlužení, které může být kladné a záporné
  • úzké vymezení - započítají se pouze závazky, které jsou spojené s platbami úroků

Rozlišuje se 5 etap zadlužení:
  • mladá dlužnická země - deficit obchodní bilance, ale kladný příliv kapitálu
  • zralá dlužnická země - přebytek na obchodní bilanci a příliv kapitálu slábne
  • země splácející dluhy - dané ekonomika má přebytek na běžném účtu, ale deficit na finančním účtu
  • mladá věřitelská země - běžný účet má deficit a současně investuje do zahraničí, deficit roste
  • zralá věřitelská země - deficit na běžném účtu, ale zejména se zahraničním obchodem a současně má velké výnosy z dříve investovaného kapitálu = žije z úroků

NahoruSeznam použité literatury

LIŠKA, V. a kol. Markroekonomie. 1. vyd., Profesional Publishing, 2002, 554 s. ISBN 80-86419-27-4.

RUSMICHOVA, L. a SOUKUP, J. a kol. Makroekonomie. 5. vyd., Praha: Melandrium, 2002, 167 s. ISBN 80-86175-24-3.

SAMUELSON, P. A. a NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 13. vyd., Praha: Nakladatelství Svoboda, 1995, 1011 s. ISBN 80-205-0494-X.

© 2006 created by Radek Pavelka